דפדף

תקנון אתר - Buybaby

תקנון

תנאי השימוש באתרBUYBABY.CO.IL - תקנון האתר
אתר BUYBABY.CO.IL מברך אותך, המשתמש, על כניסתך לאתר ומאחל לך שימוש מהנה ופורה בכל האפשרויות אשר מקנה האתר לכל פונה ולכל אדם הבוחר להשתמש בו, הכוללות בין היתר רכישות באמצעות שוברים ו/או קופונים במחיר מיוחד למשתמשי האתר.
באופן כללי
•אתר BUYBABY.CO.IL יקרא להלן בשם: "האתר".
 
•BUYBABY שיווק, מכתובת יגאל ידין 43/37 מודיעין, 71700, היא הבעלים הרשום של האתר והיא תקרא להלן: "BUYBABY שיווק".
 
•האתר הינו קניינה הפרטי של BUYBABY שיווק. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש אשר מצוינים בתקנון זה.
 
•כל שימוש שיעשה באתר וכל פעולה הקשורה באתר, לרבות פתיחת חשבון באתר ו/או הרשמה לאתר ו/או הגשת הצעה לרכישה ו/או פרסום, מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, אשר נקבעו על-ידי BUYBABY שיווק, וכפופים לכל האמור והמשתמע מתנאי שימוש אלה, הרשומים כתקנון BUYBABY שיווק.
 
•כל משתמש וכל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מצהיר בזאת כי קרא בעיון את פרטי התקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה כתנאי לשימוש באתר. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין, בין האתר למשתמשים בו.
 
•כל אדם המבצע פעולה באתר וכל המשתמש באתר זה מצהיר בזאת כי לא תהא לו כל טענה או דרישה נגד BUYBABY שיווק, עובדיה השונים, לרבות מנהלים ו/או סוכנים וכל מי שפועל מטעמה-
 
•במידה ואין הסכמה לתנאי השימוש ו/או הנאמר בתנאי השימוש המצוינים בתקנון דנן, על המשתמש להימנע משימוש ו/או מכל פעולה אחרת הקשורה באתר.
 
•תקנון האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם פונה ומתייחס לנשים וגברים כאחד וליחיד כרבים.
 
•כותרות הסעיפים השונים, נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
 
•BUYBABY שיווק שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שוברים למוצרים ו/או לשירותים שנרכשו לאחר השינוי.
 
•תנאי השימוש המפורטים בתקנון דנן רלוונטיים וחלים על כל המשתמע בכך, בכל מקום ו/או אופן בו יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, לרבות כל מדיה תקשורתית ו/או ערוץ מדיה תקשורתית, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
 
•BUYBABY שיווק שומרת לעצמה את הזכות לעקוב ולפקח, בכל עת, על כל המתרחש באתר, לרבות בגין תחולתם של תנאי שימוש אלו, וכמו כן רשאית BUYBABY שיווק להסיר כל חומר, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, מהווה חריגה מכללי שימוש אלו ו/או מעורר התנגדות.
 
•המלצת BUYBABY שיווק למשתמש הינה לקרוא, מעת לעת, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, אשר מופיעים BUYBABY.CO.IL ו/או בתקנון, כדי להיות מועדכן בשינויים הנערכים בהם.
 
•זכות השימוש באתר הינה זכות אישית, למשתמש בלבד, ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי.
 
מהות האתר
•אתר BUYBABY.CO.IL מופעל על ידי BUYBABY שיווק ומספק שירות אינטראקטיבי מקוון (On-line) באמצעות רשת האינטרנט, לשירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות.
 
•BUYBABY שיווק מאפשרת באמצעות האתר, מחד גיסא לספקי שירותים ו/או מוצרים שונים לפרסם את מרכולתם לקהל המשתמשים ומאידך גיסא, מאפשר האתר למשתמש לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי המפרסם באמצעות האתר, במחיר אטרקטיבי.
 
•BUYBABY שיווק מציעה, למכירה באתר, שוברים ו/או קופונים, בשיטת הסחר האלקטרוני לרבות לפי שיטת המכירה הקבוצתית, אשר ניתן להחליפם במוצרים ו/או בשירותים אצל ספקי המוצרים ו/או השירותים.
 
•למען הסר ספק, יובהר ויודגש כי BUYBABY שיווק אינה מספקת ו/או מייצרת את המוצרים והשירותים המוצגים באתר. כל המוצרים ו/או השירותים המשווקים ו/או מפורסמים באתר מוצעים ע"י ספקי השירותים ו/או המוצרים השונים ולא ע"י BUYBABY שיווק.
 
המשתמש
•כל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תעודת זהות תקפה, תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות רשאי להשתתף בכל המכירות באתר.
 
•המשתמש מצהיר בזאת כי הוא בעל כשרות משפטית, על פי חוק להתחייב ו/או ליצור חוזה מחייב. יובהר, כי על המשתמש להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה לו כשרות להשתמש באתר.
 
•המשתמש הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמאות לאתר ובכל הקשור בכך.
 
•המשתמש יהיה אחראי, באופן בלעדי לרכישת ואחזקת קו תקשורת, מחשב, חומרה ולקבלת ואחזקת טלפון וכל ציוד אחר נדרש, על מנת לקבל גישה לאינטרנט ולאפשר לעשות שימוש באתר. כל העלויות הכרוכות בכל הרכישה ו/או האחזקה ו/או תיקונים ו/או השימוש של ציוד זה יהיה מוטל אך ורק על המשתמש. BUYBABY שיווק לא תהיה אחראית, בשום אופן, לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של המשתמש כתוצאה מכל שימוש באתר.
 
•המשתמש לא יפיץ ברבים ולא יפרסם ו/או ישדר, בכל דרך שהיא, באמצעות האתר כל חומר הרומס את כבודם ו/או המפר את זכויותיהם של אחרים ו/או כל חומר אחר, אשר באופן כלשהו עשוי להיות מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, מפר פרטיות, לא מוסרי, מגונה או מעורר התנגדות, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק.
 
•המשתמש לא יעסוק בכל פעילות פלילית ו/או פעילות המעודדת התנהגות פלילית שאינה חוקית, תוך שימוש באתר, לרבות בכל הנוגע באופן ישיר ועקיף לתנאי השימוש דנן.
 
•למען הסר ספק יובהר כי כל התנהגות מצד משתמש אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של BUYBABY שיווק מגביל ו/או מונע ו/או מפריע למשתמש אחר כלשהו מלהשתמש וליהנות מהאתר, הינה התנהגות אסורה על פי תנאי השימוש, כלשונם בתקנון BUYBABY שיווק דנן.
 
•מבלי לגרוע מהאמור לעיל, BUYBABY שיווק רשאית למנוע מהמשתמש להשתתף בכל פעילות מפעילויות האתר, לרבות השתתפות במכירות, במקרים בהם מפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות אם מסר המשתמש פרטים שגויים, אם ביצע המשתמש מעשה או מחדל הפוגעים או העשויים לפגוע בחברה ו/או בכל צד שלישי הפועל עם BUYBABY שיווק ואם כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בעת הרישום לאתר חסום ו/או מוגבל, בכל דרך.
 
•באחריותו של המשתמש להתעדכן בכל השינויים והעדכונים אשר מתרחשים או אשר התרחשו באתר, עובר לבדיקתו, ואין באחריות BUYBABY שיווק לפטור אותו מכך.
 
אחריות BUYBABY שיווק
•BUYBABY שיווק מעמידה את האתר כזירה להצגת מוצריהם ושירותיהם של הספקים ואין לראות, בשום מובן ואופן, בחברה כמי שחבה באחריות כלשהי בגין השירותים ו/או המוצרים.
 
•השימוש באתר הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש והמשתמש מסכים בזאת מפורשות ליטול אחריות בלעדית לכל סיכון אשר עשוי לצמוח כתוצאה מהתקשרותו עם BUYBABY שיווק ו/או האתר. BUYBABY שיווק, עובדיה ושלוחיה, כמו גם ספקי השירותים ו/או המוצרים, אינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה ללא כל הפרעות ו/או טעויות ובאופן כלל, יתנהל כסדרו.
 
•BUYBABY שיווק ו/או האתר אינם אחראיים לאיכותם של המוצרים ו/או השירותים המסופקים באמצעות האתר, כמו כן אין לחברה כל אחריות בכל הנוגע לאופן ומועדי ההספקה, התאמה בין תוכן המוצר לתמונה או כל הדמיה אחרת ו/או לדרישות המשתמש, וכל קשר לתקינות ושלימות המוצרים ו/או השירותים, לרבות כל בלאי ו/או תאריך תפוגה שנקבע לכל מועד.
 
•למען הסר ספק יודגש כי לחברה אין כל מעורבות בקביעת מחיר המוצר ו/או השירות המסופקים באמצעות האתר, לרבות מתן הנחות ו/או כל שינוי אחר במחיר.
 
•BUYBABY שיווק תפעל ותעשה את מירב המאמצים בניסיון להביא לאתר מוצרים איכותיים של ספקים אמינים בעלי מוניטין ואמת בפרסום. אך יחד עם זאת BUYBABY שיווק ו/או האתר אינם נושאים באחריות, בכל הנוגע לאמינות ספק השירותים ו/או המוצרים, לרבות אמת הפרסום, אופן הצגת המוצר, איכות הטיפול ו/או כל שירות אחר, המוצע על ידי ספקי המוצרים ו/או השירותים, באמצעות האתר.
 
•יובהר ויודגש כי כלל המוצרים והשירותים, אשר מוצגים באתר מוצגים בתום לב מוחלט על-ידי BUYBABY שיווק, ואין בהצגתם בכל אופן משום הבעת דעה, המלצה, שידול ו/או מתן חוות דעת כלשהי, מצד BUYBABY שיווק לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, איכותם, תכונותיהם, טיבם, כמו גם לגבי היצרנים, היבואנים והספקים של כל מוצר ו/או שירות הניתן באתר.
 
•בכל מקרה בו הצעת המשתמש לרכישת מוצרים ו/או שירותים מהאתר לא התקבלה, מכל סיבה שהיא, אין BUYBABY שיווק נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכך, כמו גם לכל בעיה טכנית המונעת מהמשתמש מלהגיש הצעה חדשה ו/או מחודשת ו/או לעדכן את פרטי ההצעה הקיימת.
 
•BUYBABY שיווק רשאית בכל שלב, להכניס לאתר קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו מובאים ומוכנסים לאתר לנוחותו של המשתמש ולעזרתו ואינם מעידים, בכל אופן שהוא, על מתן חסות של BUYBABY שיווק לתוכן ו/או לסיכונים הנמצאים באתרים המקושרים. יובהר כי BUYBABY שיווק אינה אחריות לנכונות, למהימנות ולכל מצג אחר ו/או כל תוכן ומידע המופיע באתרים המקושרים לאתר BUYBABY.CO.IL לרבות לאופן פעילות ויעילות הקישורים.
 
•BUYBABY שיווק איננה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שהגיע אליהם באמצעות הקישורים המופיעים באתר.
 
סודיות ופרטיות
•הבחירה באם למסור פרטים מזהים מצויה בידי המשתמש לבדו, אולם בחירה זו עשויה להשפיע על אופן פעילותו של המשתמש באתר, לרבות השתתפות בהצעות ו/או רכישות באתר ועשויים לשבש, אם לא לבטל, את השלמתה של העסקה, באמצעות האתר.
 
•BUYBABY שיווק מתחייבת בזאת כי לא תעביר לצד שלישי ולא תעשה כל שימוש בפרטים אותם מסר המשתמש, ללא אישור בכתב ומראש של המשתמש, למעט לצורך השלמת העסקה, והיא מסוג העסקאות בהן עוסק אתר BUYBABY.CO.IL .
 
•למען הסר ספק יובהר כי האתר מוגן ורמת אבטחתו הינה ע"פ קריטריונים מחמירים ביותר יחד עם זאת על המשתמש להיות מודע לעובדה כי לא קיימת אפשרות לאבטחה מוחלטת וכי לא ניתן לצפות מראש כל פרצה באבטחה. על המשתמש מוטל הסיכון, אשר נובע מחשיפת פרטיו ברשת, בה אין אפשרות לאבטחה ולשמירת הסודיות והפרטיות באופן מוחלט. יש להוסיף " האתר מאובטח בטכנולוגיית PCI SSL המחמירה ביותר הקיימת בתחום אבטחת המידע היום. ע"י טכנולוגיה זו פרטי כרטיס האשראי מוצפנים ומגיעים ישירות לחברת הסליקה ואינם מגיעים או נשמרים באתר.
 
•יובהר כי כל נזק הנובע כתוצאה מחשיפת הפרטים האישיים, מפגיעה בשם טוב, הסתמכות, אבדן רווחים וכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם ו/או עשוי להיגרם עקב פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, לרבות אמצעי התשלום וכל פרט אחר, אינו באחריות BUYBABY שיווק.
 
•המשתמש מצהיר בזאת כי אין לו כל התנגדות לקבל דואר אלקטרוני ו/או כל דבר פרסום, אשר מטבעו של האתר ו/או BUYBABY שיווק לשלוח ולפרסם וכי הרישום לאתר, כמו גם ההסכמה לקבל את תנאי השימוש הללו, מהווים הסכמה ברורה להיות ברשימת הדיוור הישיר של BUYBABY שיווק ולקבל דיווחים, פרסומים ועדכונים שונים, שמטרתם לעודד רכישה של מוצר ו/או שירות מסוג המוצרים ו/או השירותים אותם מציע האתר למשתמשים השונים.
 
•המשתמש מכיר בכך שהתקשורת והעברת המסרים המתבצעים באמצעות האתר, מתנהלים באופן פומבי ואינם מהווים ו/או עשויים להיות תקשורת פרטית בלבד, ומשכך קיים סיכון וסיכוי כי צד שלישי עשוי להיחשף לתקשורת המשתמש עם האתר.
 
•יצוין כי המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו להפסיק את ההתקשרות עמה ולהסיר את כתובתו מרשימת הדיוור של BUYBABY שיווק, ע"י שליחת הודעה
ל-BUYBABY.CO.IL .
 
שיבושים ושינויים באתר
•המשתמש מצהיר כי הוא מכיר בכך ששימוש באינטרנט כרוך לעיתים בשיבושים, שאינם בשליטת BUYBABY שיווק, וכי BUYBABY שיווק לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או הפרעה ו/או איבוד מידע בזמן העברת מידע באמצעות האינטרנט.
 
•המשתמש מצהיר כי ידוע לו שייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקתו השוטפת. יתכן שהגישה לאתר תופרע, תשובש ו/או תופסק, באופן זמני ו/או לצמיתות, בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא פוטר את BUYBABY שיווק בגין כל נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו לו עקב כך.
 
•מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, כי יתכן מצב בו הצעות המשתמש לא תוגשנה במועד ו/או בכלל ויתכן כי לא תתעדכנה ההצעות, בשל תקלות טכניות ו/או עקב צורך בשינוי ובתחזוקה של האתר. האחריות המלאה לכל נזק הנובע מהסתמכות, הפסד, הוצאות, אבדן רווחים, עגמת נפש וכל תוצאה אחרת העלולה להיגרם ו/או לנבוע בשל ליקויים, שינויים ו/או תקלות שכאלה, הינה על המשתמש ואינה באחריות BUYBABY שיווק ו/או האתר.
 
•לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות כל תוכן וכל מאפיין באתר, כגון שינוי באופן השימוש באתר ו/או כל תכונה של האתר, לרבות שעות פעילות האתר ומאפייני יישומים. BUYBABY שיווק רשאית להפסיק ו/או לשנות את הפצת המידע והתוכן, לרבות הפרסומים באתר, שיטת העברת המידע ומהירויות העברת המידע ו/או כל מאפיין שידור אחר, לפי שיקול דעתה.
 
•השינויים האמורים בתנאי השימוש יהיו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של BUYBABY שיווק וללא כל צורך במתן נימוק, לכל גורם ויחולו באופן מידי על כל משמשי האתר. כל שימוש באתר על ידי משתמש תיחשב כהסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי המשתמש.
 
זכויות יוצרים וסימני מסחר
•כל אשר נמצא באתר BUYBABY.CO.IL הוא רכושה הבלעדי של BUYBABY שיווק וקניינה הפרטי או נמצא בשימוש BUYBABY שיווק, ברשות מפורשת מאת בעליו. אין לעשות שימוש בכל חומר מחומרי האתר, לרבות העתקה, שכפול, צילום, פרסום, הפצה, שידור, יצירת קישור ו/או כל שינוי אחר של האתר, מבלי לקבל, מראש, הסכמה מפורשת ובכתב מBUYBABY שיווק. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאות הנובעות מהפרת זכויות יוצרים, הפרת זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, ותחשוף את המשתמש לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים, בהתאם לכל דין, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות כבדים.
 
•המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מכיר בכך שאין הוא רוכש כל זכות, מכל חומר הנמצא ו/או נוגע לאתר. למען הסר ספק יודגש כי אין ולא תהא למשתמש בעלות, על תוכן ו/או חומר מהאתר, על ידי פעולות שונות אשר ביצע באתר, לרבות הורדות מהאתר. כל סימני המסחר של BUYBABY שיווק המופיעים באתר הינם, כאמור, בבעלות בלעדית ומלאה של BUYBABY שיווק.
 
•BUYBABY שיווק הינה הבעלים הבלעדי של החומר המצוי באתר. כלל החומר המצוי באתר, לרבות כל דבר טקסט, תמונה, צליל, גרפיקה ווידאו וכל סימן אחר, מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.
 
תהליך רכישת השוברים ו/או הקופונים
•BUYBABY שיווק מפרסמת, מעת לעת, שוברי הנחה למוצרים ו/או שירותים שונים, באמצעות האתר. רכישת המוצרים ו/או השירותים השונים מתבצעת דרך האתר, באמצעות שוברי רכישה ו/או לחילופין קופוני הנחה. השוברים ו/או הקופונים משמשים כשטר, במטרה להחליפם במוצרים ו/או בשירותים בהנחה ו/או הטבה לעומת מחירם הרגיל, בהתאם לאותה העת, אצל ספק השירותים ו/או המוצרים אשר הנפיק את השובר ו/או הקופון. יש לציין כי מחיר המחירון המצויין באתר הינו כפי שנמסר מספק השירות/מוצר ואינו בהכרח המחיר הנמוך בשוק. אין האתר אחראי לאמיתותו. באחריות הגולשת לערוך השוואת מחירים. וכן יש להוסיף כי לעיתים עיסקה תיכנס לתוקף רק לאחר שכמות מינימאלית של רוכשים ביצעו את הרכישה.
 
•המשתמש רשאי לרכוש שובר ו/או קופון אשר ניתן לפדותו בתמורה למוצרים ו/או שירותים מספק השירותים ו/או המוצרים, וזאת כאמור לעיל ולהלן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאי העסקה. יודגש שוב כי ספק השירותים ו/או המוצרים ולא BUYBABY שיווק, הוא המספק את המוצרים ו/או השירותים הרלוונטיים והספק הוא האחראי היחידי לפדיון השובר.
 
•תהליך הרכישה של השוברים ו/או הקופונים מתחיל במילוי פרטיו האישיים של המשתמש, לרבות פרטי החיוב בכרטיס האשראי והסכמת המשתמש, ללא תנאים, לתחולתם של תנאי שימוש דנן, כתנאי בלעדיו אין באפשרות ההתקשרות עם BUYBABY שיווק להתממש ולהתקיים.
 
•יצוין, למען הסר כל ספק כי רכישת השוברים ו/או הקופונים מקנה למשתמש שרכשם זכות חוזית אל מול ספקי השירותים ו/או המוצרים אשר הנפיקו אותם. בשום מקרה ואופן לא תקנה זכות חוזית זו כל זכות אחרת של המשתמש, הרוכש את השובר/קופון למול BUYBABY שיווק.
 
•אשר לכמות המוצרים המוצעת באתר למכירה, יובהר כי הכמות אינה קבועה וכי יכולה היא להשתנות מעת לעת כמו גם מעסקה לעסקה, וללא חובת הנמקה של BUYBABY שיווק ו/או הספק. במקרים בהם תהא כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על ידי המשתמש על בסיס קדימות מתן הצעת הרכישה והעסקה תהא זמינה עד לגמר המלאי.
 
•מחיר המוצרים ו/או השירותים, אם לא צוין אחרת, כוללים מע"מ כחוק. יובהר שוב כי אין BUYBABY שיווק ו/או ספקי השירותים והמוצרים מתחייבים כי המחיר אשר מוצע באתר הינו המחיר הנמוך ביותר אשר הוצע בעבר ו/או יוצע בעתיד, אם בידי BUYBABY שיווק ו/או בידי כל גורם אחר.
 
•עם השלמת תהליך הרכישה על-ידי המשתמש, ולאחר אישור כרטיס האשראי של המשתמש - תאושר הקנייה. קניה אשר אושרה מהווה קניה אשר מחייבת את המשתמש בתשלום מלוא הסכום אשר בגינו אושרה העסקה.
 
•חיוב המשתמש, בגין תמורת העסקה, יתבצע על ידי BUYBABY שיווק באמצעות כרטיס האשראי אותו מוסר המשתמש בעת רכישה.
 
•בכל מקרה בו חברת כרטיס האשראי לא תאשר ו/או תסרב לכבד את התחייבות המשתמש, יבוטל כליל תהליך הרכישה והתממשות העסקה.
 
•השוברים ו/או הקופונים הינם לשימוש חד-פעמי ולא תתאפשר הקניה של כל זכות אחרת, לבד מהזכות אותה מקנה השימוש בשוברים ו/או בקופונים, כפי שמצוין באתר. למען הסר ספק יובהר כי לא ניתן לצרף מספר קופונים לרכישת זכות כלשהי, לרבות תשלום חוב לספק המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר ו/או בכל מקום אחר הנוגע לחברה, לאתר או לספקי השירותים ו/או המוצרים.
 
•השימוש בקופונים ו/או השוברים הינו על פי ערכם, כפי שנקוב באתר בעת הרכישה ולא תתאפשר רכישה בסכום מועט יותר מהנקוב. כמו כן ובלי לפגוע בזכות BUYBABY שיווק, בעת שימוש בערך הפחות מערך רכישת הקופון ו/או השובר לא תתאפשר השבה של כספי המשתמש בגין היתרה ולא תישמע כל דרישה של המשתמש להחזר כספי ו/או כל זכות אחרת למימוש.
 
•שוברים ו/או קופונים המוגבלים בזמן לצורך מימושם, לא ישמשו בכל אופן ודרך את המשתמש ולא יזקפו לזכותו כל זכות ו/או הטבה ו/או אפשרות לבוא בדרישה עם BUYBABY שיווק ו/או ספק השירותים ו/או המוצרים, בכל עת, מרגע חדלות מועד פירעונם, למעט במקרים חריגים בהם ניתנה הסכמת BUYBABY שיווק ו/או האתר לכך, באופן מפורש.
 
•יובהר כי בכל מקרה בו מבוטלת העסקה על ידי המשתמש ו/או בגין סיבה הנוגעת למעשה ו/או למחדל של המשתמש, מכל סיבה שהיא, יחויב המשתמש בדמי ביטול העסקה. בסך של 15 אחוז מערך הקופון וזאת בכפוף להוראות תקנון זה.
 
ביטול העסקה
•המשתמש רשאי לבטל את העסקה לרכישת מוצרים, באם טרם מימש את הקופון ו/או השובר שרכש, תוך 14 יום מיום חיוב כרטיס האשראי שלו, ובלבד שהודעת הביטול נמסרה לחברה, במסמך בכתב, במועד כאמור אך יחוייב בעמלת ביטול אותה מחייבת חברת האשראי בסך 6 ש"ח.
 
•האמור לעיל בסעיף קודם אינו כולל קופון/שובר המקנה שירות מכל סוג, שאז רשאי המשתמש לבטל את העסקה ובלבד שהודעת הביטול, שתימסר במסמך בכתב לחברה, תהיה לפחות 5 ימי עבודה עובר למועד ביצוע ו/או מימוש השירות שנרכש, קרי היום בו השירות אמור להינתן והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.
 
•על אף האמור לעיל, יודגש ויובהר למען הסר ספק, כי זכות המשתמש לביטול עסקה, לא תתממש ולא תוכר, במקרים בהם המוצר ו/או השירות אינם ניתנים, מעצם טיבם וטבעם להשבה ו/או החזרה וכי אין כל נפקות בביטול העסקה, לרבות מקרים בהם: עסקינן ב"טובין פסידים", כפי שמשתמע בחוק הגנת הצרכן; כאשר מדובר במוצרים ו/או שירותים אשר יוצרו בהתאם לדרישות המשתמש ו/או לפי בקשות מיוחדות מטעמו; כאשר מדובר במוצר אשר מהווה מידע, לפי ההגדרה בחוק המחשבים, התשנ'ה-1995; כאשר עסקינן במוצרים הניתנים להעתקה ו/או לקיחת זכויות יוצרים בכל דרך שהיא.
 
•BUYBABY שיווק ו/או כל מי מטעמה רשאים לבטל מכירה, עובר לביצועה או לאחר סגירתה, בכל עת, מכל עילה ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות באם מדובר בתקלה טכנית, בפעילות אשר מונעת את התקשרות BUYBABY שיווק עם גורמים שונים, כגון מלחמה, כוח עליון ו/או כל פעילות המשבשת את פעילותה ותפקודה של BUYBABY שיווק ו/או פעילות האתר, כמו גם, פעילות בלתי חוקית, מכל סוג ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש דנן.
 
•יובהר כי בכל מקרה בו תחול טעות בתום לב, אם כזו הנוגעת בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה ו/או בהזנת הנתונים, לרבות מקרים בהם פרטי ההזמנה שניתנו על ידי המשתמש אינם מדויקים ו/או אינם מלאים, רשאית BUYBABY שיווק לבטל את הרכישה הספציפית.
למען הסר ספק, ניתן להחזיר מוצר ולקבל עליו זיכוי מלא (למעט הוצאות משלוח) במידה ולא נעשה בו שימוש והוא באיריזתו המקורית.
שונות
•למען הסר ספק יובהר כי הדין החל על כל עניין הנוגע ו/או קשור ביחסי BUYBABY שיווק ו/או האתר למשתמש הוא הדין הישראלי בלבד.
 
•בכל מקרה של מחלוקת, בית הדין אשר ידון בעניין הוא בית המשפט הנמצא במחוז מרכז והסמכות הבלעדית לדון בכל תביעה ניתנת לבית משפט השלום בראשון לציון בלבד.
 
•BUYBABY שיווק רשאית, בכל עת וללא כל חובת מתן עילה ו/או נימוק, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע מהמשתמש להשתמש ו/או להמשיך את התקשרותו עם האתר ו/או BUYBABY שיווק, באופן זמני או אף לצמיתות וזאת מבלי שתהא חבה בהודעה מוקדמת.
 
•מבלי לגרוע מהאמור לעיל, BUYBABY שיווק אינה נושאת באחראיות ולא תהא חבה, לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד בין אם ישיר ובין אם עקיף, מכל סוג שהוא, אשר נגרם עקב שימוש באתר.